משחק Crazy יברב תוינק באינטרנט

                                  Barbie Crazy Shopping קחשמ

Crazy יברב תוינק (Barbie Crazy Shopping ):

Fashionista רתוימ רחמ תויהל םויה לש תונפואהו הכפכפה איה הנפואה יכ לכ עדויש יפכ .םישדח םיננגוסמ םירבד םע ותוא ףילחהלו ןוראה תא ןקורל טילחה יפוי ובש םויה אוה C .תונחה תחיתפ דובכל תויזוידנרג תוחנה לע וזירכה קר םיידעלב םירבד חתפנ שדחה שדח ק .ףסכ חיוורהל ידכ ץרמב לחהו ולש דיינה בשחמה דיל הבשייתה איה ,התוא דבאל אל לב .ספספל אל תוסנלו ,בשחמל ץוחמ לא םיפע םה רשאכ םיכירפ םיקורי תורטש סופתל ,אוושל .תונחב בכרל קנראה שודיח ןמז רחאל ,יברב תוכחמ תוינומ .םירזיבאו םיילענ ,םידגב לש הריחבה - ליחתמ תוינק Crazy יברב הנהמ קחשמ הנה .םיילענו יתרקוי קית ,עדונ בצעמ ידי םירצק םייסנכמ וא תיאצח ,הלמש רחב .תרחבש המ לע ףסכ קיפסמ שיש אדו .דיחי קתועב ,םירקי םייתוכיא םידב םייושע ,םייתנפוא ,םיפי דחוימב קיטובב םירבדה ל .געל לש אשונה תא ךופהל אלו תרחא הרוחב םע רבד ותוא תא הארי אל יכ החוטב איה הנפו .רדהנ ףיכ טושפ םירבד שובללו תונהיל ול תחקל ידכ תחא העיגנב ,תורוצו םיסופד ,םימי .ןוראב םוקמ ילענו תולמש תולתל ,םיקיתה תא קורפל הל רוזעל לוכי התא ,התיבה רזוח י .הנשבלת םישנה יכ עגרלו םידגב אלמ בוש הנבנ Play יברב Crazy דיינ וא חיינ אוה :הנשמ אל הזו רישכמה לכ לע חתפיי עוצעצה ,ונלש .הלש ילקידרה תושדחתהו ןוראב םירבד לש רחבמ םע יברב םיעייסמ םג םה םא וליפא ,םירב