משחק באינטרנט

                                  Barbie & Friends Graduation קחשמ

(Barbie & Friends Graduation):

.' גלוקב הרוחב םע דחי דומלל םבורו תובר תורבח שי יברב .םידומילה םויס אוה רפסה תיבב םויה ןורחאה םויה לבא .תרחא חתפתי הז לכו וליחתי םירגובה םייחה .םיעבוכ םידחוימ םיליעמ הסכי םה לבא ,תופי תולמש רחב .Friends Graduation & יברב תיבב הזילע הביסמ היהת הז ירחאו ,םויסה סקטל הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות