משחק יברב לש המוסק הנפוא באינטרנט

                                  Barbie Magical Fashion קחשמ

יברב לש המוסק הנפוא (Barbie Magical Fashion):

.תושדח םידגב תויצקלוק לש הגוצת שי םהב םינוש םיעוריאב ףתתשהל הסנמ .הזכ עוריאל לויטל ןנוכתהל הל רוזעל ךרטצת םוסק יבראב הנפואה קחשמב .הלש הארמה היהי יברב םע ושעתש ןושארה רבדה .תקורסת תושעלו הינפ לע רופיא חורמל שי ךכ םשל .הלש תשובלתה תא רחב ,ךל וקפוסש םידגבה תויורשפא ךותמו הלש םידגבה .םיטישכתו םיילענ ףוסאל וכרטצת ויתחת