משחק באינטרנט

                                  Barbie Wedding Fun קחשמ

(Barbie Wedding Fun):

.הלש ריעצה ןק םע תנתחתמ איה .הז עוריאל ןנוכתהל היהי הנותחב הלש דעה תאו הל רוזעל ךרטצי ףיכ הנותח יברב קחשמב .הפי הנומת םהמ דחא לכ רוציל ךילע היהי .הפי רעיש ןונגס תושעל רופיא הרענה לש הינפ לע רופיא םע תושעל ךירצ התאש ןושארה ר .םמעטל המיאתמה הלמשה תא רוחבל ךירצ תונבה לכ התא וישכע .םירחא הנותחה םירזיבאו םיילענ םירהל ולכות הז לע .הנותחה םוקמ תא טשקלו בצעל לוכי התא ,ןכמ רחאל