משחק יברב לש ריהמה ןוזמה תדעסמ באינטרנט

                                  Barbie's Fast Food Restaurant קחשמ

יברב לש ריהמה ןוזמה תדעסמ (Barbie's Fast Food Restaurant):

.הלש ריעב ריהמ ןוזמ תדעסמב החתפ ,ףסכ תצק ךוסחל החילצהש רחאל ,יבראב .םינושארה םימיב דובעל הל רוזעי הדעסמ יברב לש ריהמ ןוזמ קחשמ התא .קפלדה ירוחאמ יבראב תדמוע ובש דסומה לש ישארה םלואה תא וארתש ינפל .תודוקפ ושעיו הילא וברקתי םישנא .תואקשמ ךופשל םישורדה םירצומה ןמ ןותנ תונמ תא ןיכהלו רדסה תא תוריהמב קודבל ךרט .םולשת לבקלו תוחוקלל הז תא ןתונ התא וישכע .ןמזה לכ הז תא תושעל ןמז ךירצ התא ,הז הרקמב