משחק יברב הנותח ןנכתמ באינטרנט

                                  Barbie Wedding Planner קחשמ

יברב הנותח ןנכתמ (Barbie Wedding Planner):

.התנותח תא תושעל יבראב הטילחה ,תחא הנטק ריעב הרבח לצא רוקיבל העיגהש רחאל .הז הל רוזעי יברב הנותח ןנכתמ קחשמב ךתיא ונחנא .דחוימה חולה עיפומ דציכ הארת ןכמ רחאל .םירבד הברה תונשל לוכי התא ,תאז םע .סקטה םייקתי היתחתמש תשק רוציל ךילע היהי ,תישאר .םוקמה תא טשקל לוכי התאש םיחרפו תופמ תא רוחבל וישכע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות