משחק המחלמ סוטמ באינטרנט

                                  War Plane קחשמ

המחלמ סוטמ (War Plane):

.יאבצ סוטמב וסוטת ,המחלמה סוטמ שדחה קחשמב .םיוסמ רוזא לש רויס עצבלו ימדקה וקה תא ץורפל המישמה תא ךל ןתנ ךל .תמיוסמ ךרדב ףועת םיימשל סוטמה תאלעה .ךתוא טרייל ףועת ךלש ביואה יסוטמ תסייט .םלוכ תא סורהל ךרטצת .ךיעלקמ שאב חתפת םיוסמ קחרמל םיברקתמשכ .הז לע תודוקנ לבקלו ךלש םיביריה תא ליפת התא ,קיודמ ךלש הארמה םא .הפקתהמ ךלש סוטמה תא איצוהל ךרטצתו ךילע םג הריי ביואה