משחק ריוואה ליח ברק באינטרנט

                                  Air Force Fight קחשמ

ריוואה ליח ברק (Air Force Fight):

.ברק ריוואה ליח קחשמב ךל הכחמ ביהרמ ריווא ברק .עקרקה ןמ הריתח ,םיקנטו םימחול דגנ דבל ביואה םיטקייבוא לע םיימימשה םיבחרמה תא .לפכוי ךלש הייכזה ייוכיס ,רבח םע קחשל םיכסמ התא םא .יח ןקחש םעו בשחמה םע המיחל לש בצמ שי לבא ,הרבחב קר הרחתת אל .לודג ןווגמ שי ,הריחב לש םיחנומב .ביואה אבצ םקוממ ובש ,ןכוסמ חטש לע תעצבתמ הסיטה .אוהש יעצמא לכב ךב תוריל וסני םה ,ביואה לש סוטמה תא ףיקמ סוטמהש בהוא אל אוה .םיציאמו םילומגת ףוסאל ,תוריל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות