משחק ר'צרא רמ באינטרנט

                                  Mr Archer קחשמ

ר'צרא רמ (Mr Archer):

.םיליצא םידדוש תצובק ספת יתוכלמה רמשמה .היילתב תוומ םהילע רזג טפושה .הזה ריסאה לש וייח תא ליצהל ךרטצת ר'צרא רמ רמב התא .לבחה לע ריסאה הלתי וילעש םודרגה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םיוסמ ןמז קרפ שוגפל ךרטצת ,םדא לש וייח תא ליצהל ידכ .םיציח םע תשק דמוע םכתושרל .הרטמה רבעל ץחה תא ררחשלו וחוכו חוכה לולסמ תא בשחל ךרטצת תשקה טו .םדא לש וייח תא ליצתו ורובע תודוקנ לבקתו ,לבחה תא רובשי הז ,קיוד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות