משחק הפועתה תרקב באינטרנט

                                  Airport Control קחשמ

הפועתה תרקב (Airport Control):

.הרובחת לש רתויב ןכוסמהו רתויב בושחה בצמב תבשחנ הפועתה הדש .סייטה ילכ ומכ ,ןעטמב וא ישונא ללחב רהמ ךכ לכ זוזל הלוכי אל תינוכמ ןיא ,תבכר ן .םיהו תורהנ ,םירה לעמ סוטל םילוכי םהש אוה םהלש ןורתיה לבא .הפועת תונבל ,תוחנל לוכי סוטמ לכש .םלועב הפועתה תודשמ דחא לש םילולסמה תא תונבל ךיא תוארל לוכי התא הפועתה תרקב קח .הדובעל אובל אל הפועתה להנמ תאו ,ךיפה יתלב טעמכ הרק הז .םיקוסמהו ,םיסוטמהו םירירחה לכ לע טלתשהל ךירצ התא ,ןכל .הנוש בחורו ךרוא ,תוקהל יתש שי ,הפועתה הדשב קחשמה תרקב יכ בל םיש .םהלש הליתשה םינושה םילדגב םיסוטמ תושעל ודעונ םה .המילב רובע הנוש ןמז םיכירצ םהו ,םהלש תוריהמ שי דחא לכל ,לכה ירחא .ןוכנה ןוויכב סוטמ לכ תיינפה ידי לע הז רחא בורקמ .םיקוסמ תתיחנ ירחא בוקעל ךירצ התא הפועתה הדשב קחשמב הטילשה ,ףסונב .העיטנל םוקמ תוחפ ךירצ אוהו לועפתל לק הז יכ ,ללכ ךרדב םה הלא בכר ילכ .עסונ תויהל םג לוכי לבא ,סייט - דחא םדא תוחפל שי ,קוסמ וא סוטמב יכ ,תויועט תוש .הפועתה הדשב תונואת עונמל ידכ ,ולש תפפועמה הנוכמה תונחהל ךירצ אוה םש סייטה דיג .העוצרה לע הניפס םיתחונ אלו ותוא רובשל אל םא ,היתודלותב הפועתה הדש לש רתויב בו