משחק ריוואה ליח עוגיפ באינטרנט

                                  Air Force Attack קחשמ

ריוואה ליח עוגיפ (Air Force Attack):

.וצרא לש ריוואה ליחב ברק סייט שמשמ ק'ג .ביואה לש יאבצה הפועתה הדש תא ףוקתל הדוקפ לביק ךלש רוביגה םויה .ותוא םילשהל ק'גל רוזעת ריוואה ליח לש הפקתהב התא .יברק לולסמ לע בכשי אוה ,םיימשב וסוטמל אירמהל .ותוא טרייל וסוטי ביוא יסוטמ .םלוכ תא ליפהלו ךלש הבורה ילכמ שאב חותפל ךרטצת וילא ברקתת רשאכ .ךב םירוי םג םה .שאהמ ךלש סוטמה תא איצוהלו ריוואב םינורמת עצבל ידכ הרקבה ישקמב ש