משחק המודמ תיאשמב הגיהנ באינטרנט

                                  Simulated Truck Driving קחשמ

המודמ תיאשמב הגיהנ (Simulated Truck Driving):

.הלודג הלבוה תרבחב תיאשמ גהנכ ודבעת תויאשמב הגיהנ לש השדחה היצלו .ךלש בכרב ךלש הנידמה לש םישיגנ יתלבה תומוקמל תורוחס רוסמל ךרטצת .םירחא םיסמועו תומיוסמ תובית ויהי הלש ירוחאה קלחב הארית ךלש תינו .שיבכה לע עוסנל ךרטצי עונמהש ליחתמ התא .השק חטש םע חטש ךרד רובעי הז .ךלש ןעטמהמ רבד דבאל אלו םינכוסמה שיבכה יעטק לכ לע רבגתהל ךרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות