משחק םיריהמ םיגד באינטרנט

                                  Speedy Fish קחשמ

םיריהמ םיגד (Speedy Fish):

.הכירבב וא םוירווקאב םיגד םידרגמ ךיא האר םכמ דחא לכ .םהילע םייאמ אל רבד םוש םהב םיאנתב וליפא תויטאב םילדבנ םניא םה .םוי ידמ םהייח לע םחליהל םיצלאנ םיגדה ,סונאיקואבו םיב ,רהנב ,הכי .גידב קסועה םדא ינש דצמו ,ולשמ םיביוא םיגד לש ןז לכל דחא דצמ .דואמ ירלופופ גידה םש ,הנטק הכירבב םייח Speedy Fish קחשמב םיגדה .םייולתה םיווה ןיב ןרמתל ךירצ ללמואה גדהו ,ףוחה לע םיגייד םיבשוי .תוכלשהה לע בושחל ילב תעלותה תא סופתל תנווכתמ אלו ויבורק ומכ השפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות