משחק היווירט תויחה ןג באינטרנט

                                  ZOO Trivia קחשמ

היווירט תויחה ןג (ZOO Trivia):

.ונלש תכלה בכוכ לש יחה םלועב ךלש עדיה תא תוארהל ידכ היווירט תויח .שדחל םילימה רצוא ,דומלל הצור התא דחא וא תודלימ עדוי התאש הפש רו .הלעמלמ תועיפומה תונומת לש הרוצב תוגצומה תולאש לע תונעל איה המיש .םיבתכמו הנומתה תא וארת .הנוכנה הבושתה תא איצמהל ,דואמ תיתחתב .תולע םינוש םיגוס השולש םה ,תויחנהב שמתשה ,התונוכנ לש חוטב אל וא .תומישמה לכ תא רותפל ןוכנ קר םתוא לע חיוורהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות