משחק ירשפא יתלב ןעטמ לולסמ באינטרנט

                                  Impossible Cargo Track קחשמ

ירשפא יתלב ןעטמ לולסמ (Impossible Cargo Track):

.םלועה יבחרב םישיגנ יתלב תומוקמל הרוחס תקפסמה הרבחב תיאשמ גהנכ ד .תונוש תובית ויהי הלש ירוחאה קלחבש תיאשמ וארת ךסמה לע םכינפל .תוריהמב תולעל הגרדהב שיבכה לע עונל ליחתת ,תינוכמה תא זיזהל תוני .ךסמב בטיה ןנובתה .השק חטש םע חטש ךרד רובעת ךרדה .תינוכמה ףוגמ תחא הבית ףא דבאל אלו םינכוסמה שיבכה יעטק לכ לע רבג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות