משחק ידוה ןעטמ תויאשמ גהנ באינטרנט

                                  Indian Cargo Truck Driver קחשמ

ידוה ןעטמ תויאשמ גהנ (Indian Cargo Truck Driver):

.ודוה ומכ הנידמל ךלהש םודאה בלצה לש המישמב גהנכ דבוע םוט ריעצה ר .וז הנידמב תונוש תוחדינ תודוקנל תורוחס רוסמל ךרטצי ךלש רוביגה ,ם .ךכב ול רוזעת ידוהה ןעטמה תויאשמ גהנ קחשמב התא .שיבכה לע ךתעונתב ליחתת תיאשמ לש הגהה ירוחאמ בשתשכ .ךרד יעטק ןווגמב לקתית ךרדב .הלאה תונכסה לכ לע רבגתהל ךרטצת תיאשמב המכוחב גהונ התא .ךתמישמ ןולשיכל איבי ןעטמ ןדבוא יכ רוכז