משחק !!! קראפל ואוב באינטרנט

                                  Let's Park!!! קחשמ

!!! קראפל ואוב (Let's Park!!!):

.קחשמה בחרמב דרפנ רנא'זל רבכמ הז הכפה תוינוכמ תיינח לש המישמה .חונ ןוינחל תינוכמה תא סינכהל - רחא רבדו ,םיבירי ףוקעל ,םילולסמ .הלק המישמכ הז לע רבדל לוכי גהונ אלש ימ קרו טושפ הארנ טושפ הז .םיסומע ריע תובוחר לש םיאנתב גהנה לש לזמ רסוח לע ורפסיו םכחה רוח !!! קראפל ואוב קחשמב .הרובע רדגומש םוקמב הנוכמה תנקתה לגרתתש םיצילממ ונא .העונתה יסנוק תא ליפהל ילב רשקתהלו ותוא אוצמל ךירצ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות