Parking Fury 3D קחשמ

3D םעז הינח (Parking Fury 3D):

.תונהיל טושפו הגיהנב ןמאתהל וטילחה וטלק םיחמש םינקחשה תאו ילאוטריווה םלועל הקל .הלק אל איה יונפ םוקמ אוצמל הפיא ,תופיפצב תסלכואמ ריע ידממ תלת תואיצמ עיצמ קחש .וילא עיגהל ךירצ התא לבא ,הינחה שרגמב ונאצמו ,םילק רתוי תצק ונחנא .הנוילעה תילאמשה הניפב הארת רשא ,טוונה לע חינה אוה לולסמה .םוריח רוציל אלו העונתה יקוח תא רובשל אל הסנמ ךכ ,לורטפ הרטשמ תודיינ ידבור ףרה .המלשוה המישמה יכ רמוא הז - ועיפוי קוריה ןומיס ןיתמהלו תינוכמה תא םישל ,םוקמל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות