משחק תינומה קראפה באינטרנט

                                  Park The Taxi קחשמ

תינומה קראפה (Park The Taxi ):

.דחוימב םיעפשומ תוינומ יגהנ לבא ,םיגהנ רובע היעב איה הלודג ריעב .םויב תובר םימעפ הינח שפחל םיכירצ םה .העיסנה לע ץופקל אל אוה ,עסונה תא םירהל תוכחל תונחהל ךירצ התא ,א .קיר בשומ לע הנוכמה תא ןיקתהל תוריהמב ןמאתהל לוכי התא ,תינומ קרא .ךלש תוריהמהו קוידה .תורדג וא תורחא תורדגו תוכרדמ לע ץורל ילבמ ,םוקמ תברקב םידמועש ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות