משחק קראפ רייצ באינטרנט

                                  Draw Park קחשמ

קראפ רייצ (Draw Park):

.ריוצמה םלועל וכלת ,Draw Park שדחה קחשמב .בכרב לייטל םיבהוא ינאו ךתומכש םיריוצמ םישנא םייח ןאכ .םהיתוינוכמ תא תונחהל םקלחל ורזעת Draw Park קחשמב םתא .קחשמה שרגמב םיוסמ םוקמב דומעתש הנוכמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .תורוש ידי לע ראותמה וק הארת ,רחא םוקמב .ןורפיעב םיווק רייצל םכילע היהי .ךירצ התאש םוקמב הנחתו הכרד רובעת ךלש תינוכמה