משחק 3D הינח הביר באינטרנט

                                  Parking Jam 3D קחשמ

3D הינח הביר (Parking Jam 3D):

.םילושכמ ינימ לכ ףוקעלו ,םיוסמ םוקמב תוישפוחב םכלש תינוכמה תא ןי .םייקה םיקחשמה בצממ הנוש Jam Jam Jam קחשמה .רשפאה לככ תויטקפמוק ןהו ןוינחב תואצמנ רבכ תוינוכמ ןאכ .תוכומס תוינוכמב עוגפל ילב ,ךלש קסעה תא להנלו הנטק המרופטלפ ריאש .רבכעה םע ןוויכה תא ןייצו הילע ץחל ,תינוכמ רחב .ךרדל אצתו תינומל ליבות תינומה ,רשפאה תדימב .ןוינחה תא ובזעי תוינוכמ וב ףצרה אוה ןאכ רקיעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות