משחק הפועת הדשב סוטמ תיינח באינטרנט

                                  Airport Airplane Parking קחשמ

הפועת הדשב סוטמ תיינח (Airport Airplane Parking):

.סוטמ סיטהל דציכ דמלנו הסיטל הימדקאל ךלנ ינאו התא ,הפועת הדש סוט .סוטמה לש התיחנבו הארמהב טולשל ךרטצת ,תישאר .תמיוסמ תוריהמב סוטמה תא ץיאהל וליחתת ,סייטה את רחאל .הפועתה הדש לעמ םילגעמ המכ ושעתו םיימשל ותוא ומירת ןכמ רחאל .לולסמה לע סוטמה תא תוריהזב תיחנהל ךרטצת תעכ .דחוימ םוקמל ךרדה תא םכל הארתש ,תדחוימ הרוש עיפות ןכמ רחאל .םש ותוא תונחהל ךרטצת םשל סוטמה תאבה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות