משחק יתוא ררחשל באינטרנט

                                  Unpark Me קחשמ

יתוא ררחשל (Unpark Me):

.ריעה יבחרב עונל תויטרפ תוינוכמ ילעב םה תולודגה םירעב םייחה םישנא דואמ הברה .הינחה שרגמ תא בוזעל םע תויעב םהל שי תובורק םיתעל ,םירחא תומוקמב ומכ .האיציל רובעל הוולשב הינחה שרגמ תא בוזעל תוינוכמ םע ךל רוזענ ונא Unpark Me קחש .שרגמה תא תוארל לוכי התא ךסמה לע התאש ינפל .תוינוכמ ידי לע ענומ היהי הז .תורחא תוינוכמ םיפפוח רשא רובעל ךלש תינוכמה תאו םקוממ היהי םהיניב .טופס תטיש תועצמאב ורחבנש תונוכמה תא ריבעהל ךירצ התאש המ לכ תא בטיה קודבל ולכו .רבעמה תא ררחשת זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות