משחק קראפה ןוינח באינטרנט

                                  Car Park Puzzle קחשמ

קראפה ןוינח (Car Park Puzzle):

.דיחא ןגלב שי ,הרקוי ךלש המודאה תינוכמה תא שארמ םש התא ובש ,הינח .התוא םוסחל וטילחה ,הרקוי תינוכמ לעבב אניק הארנכ ,םיגהנה ראש .שיבכה לע האיציל ךרדה תא ומסחו תודבכה תויאשמהו תוינוכמה תא וחינה .תובכרומ תויעב ןורתפב לגרתל לכותש ךכ ,קראפה קראפ הנוח יוצרה קחשמ .ותוא חולשלו המודא תינוכמ רובע םניח תינוכמ ריאשמ ,העונתה תוברעתה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות