משחק ינוריע בכר ןוינח באינטרנט

                                  City Car Parking קחשמ

ינוריע בכר ןוינח (City Car Parking):

.בכר תיינח איה תירקיעה היעבה ,תולודג םירעב םיררוגתמו תוינוכמ םיק .הינחה ירושיכ תא ךתוא ודמליש םידחוימ םיסרוקל רובעת םיינוריע םיבכ .דחוימב הנבנש םינומיא שרגמ תוארל ולכות .תוריהמב הנמטה חטשב עוסנל ךרטצתו דחוימ קורי ץח ידי לע ךרדות .ןירדהמל םידעוימה םיווקב תינוכמה תא רוצעל וכרטצת ,םיוסמ םוקמל םת .קחשמה לש אבה בלשל רובעתו תודוקנ ךל ונתי םה ,תאז השעתש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות