משחק תיתרטשמ הינח באינטרנט

                                  Police Car Parking קחשמ

תיתרטשמ הינח (Police Car Parking):

.הרטשמה בכר לש הינחב תוינוכמה דחא תא תונחהל ,תיבה לש הסינכל דע עוסנל םילוכי אל .חצרה הרקמ לש האלמ הריקח ךורעל ולכוי זאו היינחב םידליל רוזעל ךרוצ שי .תיבה תלד לא רשייה רצה בוחרה ךרואל עוסנל הסנו תינוכמה לש הגהה ירוחאמ חק .בוחרה תיצחמ תא רדוגמ רשא ,בוחרה תוכרדמה תא רובשל תועטב אל ךלש תולועפב רהזיה .יוארכ ןרמתל אוה רקיעה ,תוריהזב הז תא תושעל ךל רוזעי יעוצקמ גהנ תויונמוימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות