משחק לזידו תיאשמ באינטרנט

                                  Truck & Diesel קחשמ

לזידו תיאשמ (Truck & Diesel):

.זג םע ותוא אלמל וא הז ךותל קלד ךפוש התאש דע זוזל אל םלועל תינוכ .הצרתש לככ בר ןמז ךשמב םוקמ לכל תכלל הנכומ תינוכמה ,לכימב הז קיפ .תיאשמה לע םינקתה יולימ תוארל תעל תעמ ולכות ,קלדב רוסחמ עונמל תנ .קנטה יאלמ תא שדחלו ותוא דע עוסנל ידכ קיפסמ הז .תינוכמה לע תינמי הציחל ידי לע םינוויכ יוניש ,םינבל םילושכמ ביבס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות