משחק תיאשמה לע הטילש באינטרנט

                                  Control The Truck קחשמ

תיאשמה לע הטילש (Control The Truck):

.ךלש תוינוכמה דחא לש העונתה לע טולשל ךילע ,תיאשמה לע הטילשב .םעפ לכב הנואת היה אוה וליאכ ,קזנ ינימ לכ םע דואמ רחואמ רזוחו םוי לכ ךסומה תא .הנואת ול ןיאש אדוול הסנתו ותוא דבאת אל םויה .בוביס תושעל ךירצ התאש םעפ לכב תינוכמה לע ץחל .הלועמ הבוגת תויהל בייח התא ,ןוויכ יטמרד ןפואב תונשל הלוכי תיאשמ ,בל םיש