משחק ףחסיהל תיסור תינוכמ הדאל באינטרנט

                                  Lada Russian Car Drift קחשמ

ףחסיהל תיסור תינוכמ הדאל (Lada Russian Car Drift):

.םינוש םיחמצ םירציימה תונוכמה תא ריכהל היסור ומכ הנידמל ךלנ ,ףחסיהל תיסור בכר .הדאל לש םילדומ היהי הז ,המגודל .םימיוסמ םישיבכ ךרואל גוהנלו ןנוכה תא קודבל ךילע היהי .תודח תוינפ הברה שי ובש ,לולסמה ביבס ץורל ךרטצת תינוכמה לש הגהה ירוחאמ .ףחסנ ךלש תולוכיה תאו ףחסיהל ידכ הנוכמה לש תלוכיב שמתשהל ךילע ,ךרדה ןמ סוטל אל .דחא דחא םתוא ריבעת ,םירותל הקלח הרוצב סנכנ התא רשאכ .הז רובע תודוקנ לבקת התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות