משחק 130 ליז יסורה בכרה גהנ באינטרנט

                                  Russian Car Driver Zil 130 קחשמ

130 ליז יסורה בכרה גהנ (Russian Car Driver Zil 130):

.130 ליז תיאשמ התיה היסורב רתויב תוירלופופהו תומסרופמה תוינוכמה תחא ,תחא הנועב .השק הלקה שי רשא חטשה ינפ לע תונוש תורוחס לש הלבוהל השמיש וז תינוכמ .תאזה תינוכמה לש הגהה ירוחאמ לבקל הסני ךמצעב התא 130 ליז תינוכמה יסור תינוכמה .םהמ דחא רוחבל ךרטצת התאו רובעל תויורשפא רפסמ ןנשי קחשמב .תמיוסמ ךרדב עוסנל ךרטצת תיאשמ לש הגהה ירוחאמ .שיבכה לש םיבר םינכוסמ םיקלח שוגפל ולכות ךרדב .ךופהל אל ךלש תינוכמה ךכ ,םימיוסמ תומוקמב טאהל ךילע היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות