משחק יסור תיאשמ להנמ באינטרנט

                                  Russian Kamaz Truck Driver קחשמ

יסור תיאשמ להנמ (Russian Kamaz Truck Driver):

.Kamaz םה המצוע יברו םיקזח יכה תונוכמה דחא ,היסורב .הנידמב רתויב םיריבע יתלבו םיקחורמ תומוקמל הרוחסה תא קפסל ידכ םי .תומישמ המכ עצבלו הזה גתומה לש תינוכמה לש ןורחאה םגדה לש הגהה יר .םיוסמ םוקמל קנט קפסל ךרטצנ ,המגודל .ותוא םירהל קנטה דע עוסנל ךרטצת עונמה תלעפה תאו הגהה ירוחאמ בשוי .םיוסמ םוקמל השק חטש ךרד עוסנל ולכות ,תינוכמב םכח ןורמת ,הז ירחא .םיווק ידי לע וצקוהש םוקמב קנטה תא םישל ךילע היהי העגהה םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות