משחק תיסורה העבגה להנמ באינטרנט

                                  Russian Hill Driver קחשמ

תיסורה העבגה להנמ (Russian Hill Driver):

.םהילא עיגהל השקש תומוקמל ןעטמה חולשמ תקסוע היהי היסור לש תוקחור .תויאשמ לש םינוש םיגוס לע בוכרל גהנכ דובעל ךירצ התא .ךלש הנושארה תינוכמה תא רוחבל לוכי התא קחשמה תליחתב .השק חטש םע רוזאב ךמצע תא אוצמל ולכות זאו .ךלש תיאשמב םינוש םינעטמ ךל ויהי .ךלי עונמה תינוכמה תא ליחתהל ךירצ התא .השק חטש ךרד תינוכמב גוהנל תוריהזב .תוחיטבו תומלשב לכה קפסלו ךלש ףוגהמ רבד םוש דבאל ךירצ אל התא יכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות