משחק הגיהנ רוטלומיס יסור באינטרנט

                                  Russian UAZ 4x4 driving simulator קחשמ

הגיהנ רוטלומיס יסור (Russian UAZ 4x4 driving simulator):

.רוצייה תיסור תולודגה בכרה תרבח לש הקידבה גהנכ לעפת התא רוטלומיס .UAZ ףתושמ SUV שדח לדומ וחתיפ םה .דחוימ ןחבמ רתאב ותוא תולבלו תאזה תינוכמה לש הגהה ירוחאמ לבקל ךי .יתוכאלמ ןפואב ורצונש םילושכמו ידמל תכבוסמ הלקה שי רשא ,חטשה ינפ .תיברימ תוריהמב שיבכה לש הלאה םינכוסמה םיקלחה לכ תא רובעל בייח ה .הנוכמה לש הקופתה תאו תוריהמה תא תווחל ולכות ,ןכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות