משחק דנלידנקב הזלאו יבראב באינטרנט

                                  Barbie and Elsa in Candyland קחשמ

דנלידנקב הזלאו יבראב (Barbie and Elsa in Candyland):

.םיקתממ לש םסקה ץראל םתוא ריבעהל לוכיש םוסק ןחלופ לש רואית םירפסה דחאב ואצמ הז .התוא רקבל וטילחה ונלש תונבה .הז םע םהל רוזעי דנלידנקב הזלאו יבראב קחשמב ונחנאו תוקנל טילחה םהמ דחא לכ ,ןכ .הארמ םע ןחלוש דיל בשנו ןהלש הנישה רדחל ךלא ינאו תונבה ,לכ םדוק .רעיש םהל תושעל םג ומכ ,םהינפ לע רופיא ליחהלו םינוש הקיטמסוק תועצמאב ,וישכע .ךמעטל םידגב םתוא תחקלו הרוחב לכ לש םידגבה ןורא תא חותפל ךרטצת ,ןכמ רחאל