משחק Giganotosaurus 19 טובור וניד בלשל באינטרנט

********************************************************
                                  Combine Dino Robot 19 Giganotosaurus קחשמ

Giganotosaurus 19 טובור וניד בלשל (Combine Dino Robot 19 Giganotosaurus ):

.שדחמ רדסהל ,"לבאד ליפכ"הנוכמה ,ברק טובור חלשנ תונשקעו תוחישק ללגב .Giganotosaurus - שדח ומניד טובור לש הצובק תויהל ררבתהו ןיטולחל ופילחה םיבר םי .Giganotosaurus 19 וניד טובור בלשל ותוא קודבלו ותוא ףוסאל ךילע םדוק לבא ,הרוחש .תולוכמ המכל ועיגה רבכ םיביכרמה .םישגדומה םירוזאה תא ןיקתהלו קורפל .בטיה לוענ תויהל בייח תמוצ לכ .הנגהל קזח ריק לש התמקה ,תופקתה לש םיגוס רפסמ :תוירשפאה תולוכיהו תויונמוימה לכ .ךסמה לש ןותחתה קלחב םימקוממ םילמסה .רחבנה ביריה םע ברק וד לע הדוקפ תתל לוכי התא ןאכו טובורה לע עדימ אוה יכנא חול