משחק - םירתסומה םיבכוכה באינטרנט

                                  The Loud House Hidden Stars  קחשמ

- םירתסומה םיבכוכה (The Loud House Hidden Stars ):

.ילש שעור תיב הרוטקירקה ירוביג ךתיא שגפינ םירתסנה םיבכוכה עונלוקה תיב קחשמב .דחא שגרמ קחשמב םתיא קחשנ םויה .ונלש םירוביגה ייחמ תונומת םע תונומת ועיפוי ךסמה לע עיפותש ינפל .אוצמל ךירצ התאש םינטק םיבכוכ םע ונמוסי םה םש יא .תלדגמ תיכוכז רוזעל לוכי התא הזב יכ ,םינטק ךכ לכ םה לבא .האור התאש הנומתה תא לידגי הז .תודוקנ לבקת בכוכ לכ רובע .תרחא המרל רובעל לוכי התא ,םלוכ תא אצומ התאש עגרב