משחק םר לוקה תיב באינטרנט

                                  The Loud House Germ Squirmish קחשמ

םר לוקה תיב (The Loud House Germ Squirmish):

.תיבל ושלפ יכ םר Squirmish טבינה תיב יקדייח ,קחשמב רתוי ירזכא ברק להנל ךרטצי א .םירוהו םידלי לש הנישה ירדחב ,חבטמב ,ןולסב הפצרה לע וכפשנ ליעגמ תוקורי תוילולש .םיליעגמ םיקדייח והז .תואירבל דואמ םינכוסמ םיקדייח רתויו ארונ םיארנ םה .םוהיזה תוטשפתה תא סורהל לוכי הז לבא ,סיסרתה תועצמאב שמחתהל בייח םדא .לערומ לבקל ידכ אל ,ןגהל םיעצמאו ףסונ ואצמת םירדחב ,קיפסמ תויהל לוכי אל דחא קו .יקנ היהי תיבהו ,הז תא תושעל ,ןוחטיב רסחו יארחא לש המישמה