משחק רואזוניד טובור יעוצעצ באינטרנט

                                  Dinosaur robot toys קחשמ

רואזוניד טובור יעוצעצ (Dinosaur robot toys):

.תכתמ היה םתפילק ףיצהל ,םירזומ תצק וארנ םה לבא ,םיציב לש םלש דמצמ אצמ ילאוטריו .והשמ לש ןטק קלחב אצומ התא םיציב ףושחל לחה .רואזוניד לבקתו דחי םתוא םישל הסנ ןכמ רחאלו ,תינמיה תינולחב תוכיתחה תא םיחינמו .םירואזוניד יטובור לש םלשה רדעה תא רזחשל ןתינ ,המוד ןפואב