משחק !ןֵקַתְל סורואזוטרצ טובור וניד באינטרנט

                                  Repair! Dino Robot Ceratosaurus קחשמ

!ןֵקַתְל סורואזוטרצ טובור וניד (Repair! Dino Robot Ceratosaurus):

.סבומ Tseratozvr ונלש וניד טובור בצ טובורה םע ברקב .הבוזע לש בצמל עיגה טובורה וירחאלש ,תרכינ העיגפ וב עגפ ביואה .דובעל לבקלו תונחל ותוא ףוחד רורג .םהלש םירישכמה קודבלו םימוגפ םיביכר ףילחהל ,םירעבמ אולט ירוח .ןקתומ יקלח תא קירבהלו ןחוט .םיוסמ בלשב ביואה בצ קרמ לש השוע ץפוש ןכומ טובור