משחק !ןֵקַתְל Stegoceras טובור וניד באינטרנט

                                  Repair! Dino Robot Stegoceras קחשמ

!ןֵקַתְל Stegoceras טובור וניד (Repair! Dino Robot Stegoceras):

.םיטובור םירואזוניד ןיב תויורחתב לאידנומה תליחת .תויפוס הרשכהו תונכהה תא ריבעהל .ונלש stegoceras הנווכב תושק תועיצפ םרגנש רוחשה דוחיאה לש ביריה תווצ ןהמ תחא ל .הצובקל ןוחצינ איבהו תורחתב קלח חקל אוהש ךכ טובורה תא רזחשל תוריהמב תויהל רטיפ