משחק !בֵלַׁשְל סקינוירב טובורה וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Baryonyx קחשמ

!בֵלַׁשְל סקינוירב טובורה וניד (Combine! Dino Robot Baryonyx):

.סקינוירב טובורה לש שדח קתוע ךופהל םיכירצ טושפ ונחנאו שודיח שרוד יאבצ טובור םי .הבכרהה תא ליעפהל ,םיאבוימ רבכ םיביכר .ומוקמל םיביכרו תולטמה תא רידגהל ,רבכע היצלופינמ .הכלהכ לעופ המיחל דויצו היוצרה הדוקפה תא עצבל לגוסמ אוה יכ אדוול ידכ קדביהל בי