משחק !ןֵקַתְל סומימילג טובור וניד באינטרנט

                                  Repair! Dino Robot Gallimimus קחשמ

!ןֵקַתְל סומימילג טובור וניד (Repair! Dino Robot Gallimimus):

.סבומו קיפסמ ןכומ היה אל הז לבא ,megalosaur דגנ עירכמה ברקל סנכנ סומימילג ךלש .קזנה תא ןקתלו םירוחה תא ןקתל ידכ ינמז ןפואב תגסל ונצלאנ .תוידוסיב טובור ןקות טישומ .ךלש אבצל דבכ קזינ םורגל לוכי הלודג תיברק הדיחיב ןולשיכהו ,ןשי אל דוחיאה רוחש .םילכב שומיש ךות ,רבכעה םע ךשמה