משחק !ןֵקַתְל םירטוש T-Rex טובור וניד באינטרנט

                                  Repair! Dino Robot T-Rex cops קחשמ

!ןֵקַתְל םירטוש T-Rex טובור וניד (Repair! Dino Robot T-Rex cops ):

.קזחתמ אוה םהו ,םיעשופ םע ברקב ומצעל ךסוח וניא טובור וניד רטוש .בינגמ שי תכתמ רטושו דחוימב ירזכא היה ןורחאה ברקה .המיחלה לש הנשיה הפקשהה תא רזחשלו תוקנל ,הכאלמה תיבל ותוא חלושו .חירבו גרוס ירוחאמ ותוא ריתסהלו ביואה תא םוקנל בייח אוה .הניפל הנותחתה תילאמשה הניפב םילכ רחב ,רבכעה םע ךשמה