משחק !בֵלַׁשְל Blade Stego טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Blade Stego קחשמ

!בֵלַׁשְל Blade Stego טובור וניד (Combine! Dino Robot Blade Stego ):

.דעו לגר ףכמ שומח םייאמ רתוי הברה לבא ,הווהה ןמ הנוש הארנ אל יוושכע רואזוניד ט .קרבכ סוטל לכות ,ךיבמ היה רואזוניד יח .רמגומה טובורה לש המיחלה ירושיכ תא קודבלו תוצובקב םתוא ורביחו ,םיקלח ןיקתהל ךי