משחק T-Rex טובור וניד ירטוש באינטרנט

                                  Dino Robot T-rex Cops קחשמ

T-Rex טובור וניד ירטוש (Dino Robot T-rex Cops ):

.םיהדמ קנע תכתמ רואזונידל הכפה עגרל תינוכמה ,םוקמל עיגהש ,הנריס יבהבהמ תורוא ם .ונלש תרנצב סנכתת התאו ,הז והז .םירואזוניד וליג םיער םיטובור תובוחרהשכ ,עיפוה הרטשמה יטובור ךרוצ .תוחילשב םירהממ םתאש ינפל ,רמגומה T-Rex תא ןוחבלו ביכרהל