משחק סקר ימאימ באינטרנט

                                  Miami Rex קחשמ

סקר ימאימ (Miami Rex ):

.ימאימל וכרד תא השע סקר רואזוניד .ךתרזעל קוקז אוה דורשל ידכו .תאצל ול רוזעלו תויחה לע הטילש חק .שיבכה לע םילושכמה לכ תרסה ידי לע .םכלש דמחמה תייח תא רפשל םיבכוכ ףוסאל .קשנ תונקלו תסל ,םיילגר ,ןוילע ףוג גלפ ,שאר :לכות רפש .ילאמשה רבכעה ןצחל תאו תדלקמב םיציחב שמתשהל ןתינ לוהינ .קחשמה לש סרטניאה דוגבל הפי הקיפרג