משחק Mechanic סורואזוליקנא הדלפ עוצעצ וניד באינטרנט

                                  Steel Dino Toy Mechanic Ankylosaurus קחשמ

Mechanic סורואזוליקנא הדלפ עוצעצ וניד (Steel Dino Toy Mechanic Ankylosaurus ):

.ונלש יאנוכמה עוצעצ וניד תדלפ סורואזוליקנא ב ןווקמ קחשמ תושעל ןכומ אוהו םינוש .המיחל תנוכמ לבקל לוכי התא ובש לשו ,םיטרפה םע הלוספק אוצמל לכות ,הז הציר .תוארוהה יפל בלש בלש תועצמאב ,ירשפאה םדקהב הז תא תונבל םיליחתמ .םהלש םירבחל םהלש החלצהה ראפתהל לוכי התאו החלצהב םילשהל שרדנ ךלש הבכרהה תוכזב