משחק ספוטרצירט טובור וניד בלש באינטרנט

                                  Combine Dino Robot Triceratops קחשמ

ספוטרצירט טובור וניד בלש (Combine Dino Robot Triceratops ):

Triceratops בשע ילכוא ויה םידיחפמ םיקנע לבא ,לדוגב םירטמ ינש העיגה דחא תלוגלוג .םיביכרו תכתמ יקלח לש בכרומ ונלש רואזונידה יכ ,םילכוא םה המ ונל תפכא אל לבא .תיאבכ ומכ תופירש יוביכל םיטובור ילייח תורושל ףרטצהל לוכי אוה ,תרצעה רחאל .הקידב עצבל ןכמ רחאלו ,םיטירפה תא רידגהל ידכ רבכעה םע ךשמה