משחק Ultron Global Chaos םימקונה ליג באינטרנט

                                  Avengers age Ultron Global Chaos קחשמ

Ultron Global Chaos םימקונה ליג (Avengers age Ultron Global Chaos ):

.Iron Man - תווצ ירבחמ דחא יכ אוה ןיינעהו םימקונה תווצ לש עויסל םיקוקז בוש םדא .םלועב סואכה תא ךופהל טילחהו לעבל בישקהל קיספהש ,Ultron לש קזח אשונ הזכ הנב םי .ךילהתב תורישי רפחמ לכ תפלחה ,םילושכמה לע רבגתהל םהל רזוע התאו ,תוסנל ךרטצי תו