משחק Toon רגתא באינטרנט

                                  Toon Challenge קחשמ

Toon רגתא (Toon Challenge ):

.סר'גנייר רוואפ סקר ,וטוראנ ,ישיאה :הווש חוכ ידגנתמ תונמדזהה תא לבקמ אוה וישכע .רקי ןמזהו ,תוינש יתש ךשמל סנקית התא תרחא ,ךפהתהל אל ,םיביריה לכ לרטנל ,ןמז תר .הרחתמ לוסיחה - ןוחצנ לש םייחרכה םיאנת .תוציפק - ללחב ,םיציח להנ